Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring er en forsikring som dekker erstatningsansvaret man kan pålegges som følge av skade påført en tredjepart. Under en ansvarsforsikring er det skadevolders økonomiske interesser som er vernet. 

Ansvarsforsikring dekker erstatningsansvar etter en skala mellom hendig uhell og grov uaktsomhet. Et hendig uhell er skade som er inntruffet, men som kan legges skadevolder lite til last. Grov uaktsomhet grenser til forsettlig handling. 

Eier av gjenstand eller virksomhet som defineres som farlig, kan ha objektivt ansvar. Objektivt ansvar = ansvar uten skyld, eksempelvis bilansvar med ubegrenset personskadeansvar.

Bedriftsansvar

Bedriftsansvar dekker skade på person, gjenstand eller dyr som følge av bedriftens virksomhet eller produkter. Det kan være ansvar for skade påført en ting eller en person på bakgrunn av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskapet ved det produkt som er solgt eller satt i omløp. Kostnader med å trekke et produkt med skadevoldene egenskaper vil være en del av produktansvaret (recall).


Profesjonsansvar

Profesjonsansvar (formueskadeforsikring) dekker økonomisk tap i forbindelse med rådgivnings- eller veiledningsvirksomhet. Typiske virksomheter er rådgivning innen finans og forsikring, rådgivende ingeniører, ulike konsulenter og advokater. 

Formueskade dekker i hovedsak skader som følge av krav fremsatt i forsikringsperioden, eller claims made. Under en claims made klausul vil forsikringstilfellet inntreffe når det er fremsatt erstatningskrav. Det kan være andre triggere, som skade oppdaget eller skade konstatert.
En formueskadeforsikring vil normalt ha en retroaktiv dato. Det innebærer at den ikke vil fange opp skader begått før denne dato. Den retroaktive dato vil normalt være den dato første gang forsikringen settes i kraft, eventuelt dekket i tidligere selskap. 


Vi hjelper deg!