Cyberforsikring - Dataansvar

Økende digitalisering gir større risiko for å bli hacket eller rammet av virus. Et dataangrep
kan ramme enhver bedrift eller virksomhet og få enorme økonomiske konsekvenser, for
eksempel ved driftsstans eller at sensitive opplysninger kommer på avveie.


Med cyberforsikring (også benevnt dataansvar) inngår forsikringstaker en avtale
med forsikringsgiver om umiddelbart hjelp til å håndtere inntruffet eller mistanke om
dataangrep. 

Cyberforsikring dekker kostnader med:

  • Umiddelbar hjelp til å reetablere data.
  • Avdekke hvilke data som er tapt / forurenset, kostnader med å reetablere data.
  • Kostnader til juridisk bistand hvis 3.manns opplysninger kommer på avveie.
  • Rådgivning i forhold til det offentlige og myndigheter.
  • Bøter og straffer som dekkes i henhold til forsikringsvilkårene, juridisk assistanse i den forbindelse.
  • Juridisk bistand for øvrig og kostnader i forhold til pålegg om granskninger og straffereaksjoner pålagt av tilsynsmyndighet.
  • Ansvar overfor skadelidt tredjepart.

Cyberforsikring er spesielt viktig for enhver som behandler personopplysninger. Etter
innføring av GDPR stilles det strenge krav til hvordan personopplysninger skal håndteres og behandles. Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan føre til strenge bøter. Norge er et av få land i EU/EØS hvor det er lovlig å tegne forsikring som dekker sanksjoner mot brudd på GDPR.

Vi er av den oppfatning at cyberforsikring innen få år vil være like vanlig og selvfølgelig som annen skadeforsikring.

Cyberrisiko gjelder ikke bare store virksomheter. Vi hjelper deg!