Reassuranse - Co-assuranse

Reassuranse eller gjenforsikring er internasjonal forsikringsvirksomhet mellom forsikringsselskaper. Et forsikringsselskap deler risiko med sine reassurandører i forhold til egne retningslinjer og soliditet til å ta egen risiko. Reassuranse er risikospredning som gjør at forsikringsselskapet er i stand til å erstatte en skade som er større enn forsikringsselskapets maksimale egenrisiko. Et eksempel: Eier av motorvogn har i Norge ubegrenset objektivt ansvar i tilfelle bruken av bilen medfører personskade. Reassurandører betaler sine andeler av en slik skade. 

Det meste av reassuranse avtales i kontrakter som gir rett og plikt til å reassurere i henhold til retningslinjer i forhold til forsikringsverdier og type risiko. Forsikringsverdier og type risiko som faller utenfor de gitte retningslinjer reassureres fakultativt. Det betyr frivillig, ikke kontraktsfestet reassuranse. 

Co-Assuranse er oppdeling av forsikringssummen på flere forsikringsselskaper. Hver co- assurandør har kun ansvar for sin andel, men vil normalt følge en ledende assurandørs skadeoppgjør. Hver co-assurandør kan sette sin premie. Forsikringsvilkårene mellom co- assurandørene kan avvike. 

I dag anvendes co-assuranse relativt lite innen landbasert forsikring, men er mer vanlig innen sjøforsikring. 

Forsikringsmegler administrerer en co-assuranse slik at forsikringstaker kun har en å forholde seg til. 

Vi hjelper deg!