Sjøforsikring

Sjøforsikring er en fellesbetegnelse for forsikring av skip, herunder frakt og last.

Sjøforsikring er den eldste form for skadeforsikring, og omfatter flere forskjellige forsikringsformer. De viktigste er kaskoforsikring av skip (skadeforsikring), P & I-forsikring (rederansvarsforsikring), Loss of Hire, befrakter forsikringer, fraktforsikring og transportforsikring av varer. 

Forsikringen skal dekke uforutsette økonomiske konsekvensene av hendelser eller skader
som plutselig skjer og er utenfor reders kontroll. 

Oppfølging og skadebehandling er trolig en sjøforsikringsmeglers viktigste oppgave. I Fairwater tilrettelegger og veileder vi rederier/befraktere og tekniske managers i en skades hendelsesforløp fra start til slutt. Fairwater samarbeider med besiktigelses firmaer, aktuarer, dispasjører og advokater.

Mye av sjøforsikring blir plassert og forsikret i markeder utenfor Norges grenser, og noen ganger på internasjonale vilkår. Fairwater har samarbeidspartnere i Norden gjennom vårt eget nettverk og i London og Europa for øvrig gjennom våre partnere. Fairwater er en tilhenger og supporter av den Nordiske forsikringsplanen, og vi anbefaler alle våre kunder å bruke disse forsikringsvilkårene. 

Fairwater gjør også reassuranse innen sjøforsikring hvor vi hjelper forsikringsselskap som er involvert i sjøforsikring med å plassere reassuranse, enten fakultativt eller som kontraktsreassuranse.

Fairwater Marine AB er eiet av sine ansatte og er en av Nordens ledende sjøforsikrings
megler hus, med kontorer i alle de nordiske landene.

See www.fairwater.se.